Za nami dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czas na podsumowania i remanenty. Przez dwa lata udało się zrobić wiele w wielu dziedzinach. Do niektórych zmian i reform przyzwyczailiśmy się tak, jakby były z nami od zawsze. Jednak ciągle jeszcze trzeba pracować i zmieniać nasz kraj, naszą rzeczywistość na lepsze.

RODZINA 500+ CZYLI INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ POLSKI

Pierwszy taki program po 1989 roku! 12 lutego 2016 roku wszyscy obecni na Sali sejmowej posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za przyjęciem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli Programem „Rodzina 500 plus”. Natomiast dnia 17 lutego 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę. Od dnia 01 kwietnia 2016 roku zostało wprowadzone świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na osiągany przez rodzinę dochód, a na pierwsze dziecko wówczas, gdy dochód nie przekroczy 800 zł na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne-1200 zł .

To realizacja zapowiedzi złożonych w kampanii wyborczej oraz realne wsparcie dla polskich rodzin.

KOMORNIK NIE ZAJMIE ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS”

Nowe przepisy mówią, iż świadczenie z programu „ Rodzina 500 plus” nie ma wpływu na wysokość alimentów, nie może zająć go też komornik.

 

BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW

Zgodnie z uchwaloną nowelizacja osoby po 75.roku życia maja prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Bezpłatne leki i wyroby medyczne dla osób starszych mogą przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarze posiadający prawo do wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania i wystawili recepty dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Wprowadzone zostały też zmiany w przepisach tzw. ustawy refundacyjnej. Ich celem jest zagwarantowanie pacjentom swobody w wyborze medykamentów innych niż przepisane na recepcie, jeśli nie powoduje to powstania różnic terapeutycznych.

 

STOP WYPRZEDAŻY NASZEGO WSPÓLNEGO MAJĄTKU! USTAWA O WSTRZYMANIU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTW

Ustawa weszła w życie dnia 30 kwietnia 2016 roku, ma ona na celu wstrzymanie sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez 5 lat. Zakaz nie dotyczy m. in. nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne ( np. centra biznesowo-logistyczne, budownictwo mieszkaniowe, parki technologiczne i przemysłowe, inwestycje transportowe ) ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, a także nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych oraz domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, ogródków przydomowych, i nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

Zgodnie z ustawą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych może wyrazić zgodę na sprzedaż gruntów innych niż wyżej wymienione, jeśli przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze.

Reguluje ona również obrót gruntami rolnymi.

 

KOMUNIZM WCALE NIE BYŁ FAJNY! PAMIĘTAJMY O TYM!

W dniu 2 września 2016 roku weszła w życie Ustawa o zakazie propagowania komunizmu, zakazuje ona całkowicie nadawania przez jednostki samorządu terytorialnego budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej nazw, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do zmiany obowiązujących tego typu nazw w terminie 12 miesięcy od  dnia wejścia ustawy w życie.

 

ZMIANY W USTAWIE O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ

Nowelizacja ustawy o IPN z dnia 1 czerwca 2016 roku wprowadziła m. in. zmiany organizacyjne w Instytucie Pamięci Narodowej. Uzupełnia ona przepisy dotyczące jego funkcji edukacyjnych i badawczych oraz przepisy regulujące zasady poszukiwań miejsc spoczynku ofiar reżimów totalitarnych, czystek etnicznych i represji.

Do jego zadań ma należeć gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów dotyczących  zbrodni na osobach narodowości polskiej i obywatelach polskich innych narodowości ,popełnionych od 8 listopada 1917r. do 31 lipca 1990r.

Do zadań IPN należy poszukiwanie miejsc spoczynku osób, które poległy w tym okresie w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego( m. in. ofiar zbrodni sowieckich na Polakach, tj. zagłady polskich ziemian na dalekich Kresach oraz polskich ofiar głodu na Ukrainie).

Nowe przepisy zniosły Radę Instytutu i powołały w jej miejsce Kolegium Instytutu-organ opiniodawczo-doradczy prezesa IPN (składające się z 9 członków, w tym 2 powołanych przez Prezydenta RP, 5 przez Sejm i 2 przez Senat). Zmieniono również sposób powoływania Prezesa IPN oraz zakres jego kompetencji. W myśl ustawy prezesa Instytutu powołuje Sejm RP za zgoda Senatu, po przeprowadzonym konkursie przez Kolegium Instytutu.

Utworzono nowe komórki organizacyjne:

 • Biuro Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej,
 • Biuro Poszukiwań i Identyfikacji,
 • Biuro Badań Historycznych,
 • Biuro Edukacji Narodowej.

Wprowadzono nowy rozdział dotyczący zasad poszukiwania miejsc spoczynku ofiar reżimów totalitarnych. Prace poszukiwawcze wymagają uprzedniej zgody właściciela terenu.

Nowelizacja zawiera ponadto przepisy umożliwiające dokończenie ekshumacji m. in. na tzw. Łączce.

 

CHRONIMY MIEJSCA PRACY I PRACOWNIKÓW

Wprowadzone zmiany  dostosowały przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do stanu prawnego, który obowiązuje w związku wejścia w życie  1 stycznia 2016 roku przepisów ustawy-Prawo restrukturyzacyjne.

Sprostowano również pomyłkę redakcyjną w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Nowelizacja wprowadziła zmianę wynikająca z uchylenia art.12 w ustawie-Prawo upadłościowe jak również analogicznie art.12 ust.2 (nie stanowi już przesłanki do ogłoszenia upadłości).

 

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązują przepisy umożliwiające Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem wprowadzenia nowelizacji Ordynacji podatkowej było określenie granic legalnej optymalizacji podatkowej.

Nowelizacja definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzeczną z celem przepisu ustawy.

Klauzula uniemożliwia firmom podejmowanie sztucznych i nie mających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowały by ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

Minister Finansów wydaje tzw. opinie zabezpieczające , które gwarantują , że określone działania podatnika nie zostaną ocenione jako unikanie opodatkowania. Jeżeli uzna on, iż  przedstawione we wniosku czynności nie maja takiego charakteru-opinia zostanie wydana po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 tys. zł.

 

USTAWA O DOKOŃCZENIU BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA

Dnia 13 maja 2016 roku uchwalono ustawę o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, 22 czerwca 2016 roku Prezydent RP ją podpisał.

Nowe prawo określiło zasady dokończenia budowy Zbiornika, prace końcowe będą realizowane w latach 2016-2017.Przed napełnieniem zbiornika należy  dokonać:

 • wycinki drzew i krzewów,
 • rozbiórki dróg asfaltowych w czaszy zbiornika,
 • rozruch zapory, czaszy zbiornika oraz elektrowni,
 • budowa drogi gminnej Brankówka-Wodniakówka-Gołębiówka (w celu poprawy zaburzonego układu komunikacyjnego w gminach),
 • ustabilizowanie osuwisk.

Zadania te znajdowały się w programie inwestycji zatem nie wymagają poniesienia dodatkowych kosztów.

Inwestycja ta pozwala zwiększyć bezpieczeństwo w dorzeczu Górnej Wisły, uatrakcyjnia również ofertę turystyczno-wypoczynkową powiatu wadowickiego oraz całej Małopolski.

 

NOWA USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

W dniu 9 października 2016 roku weszła w życie ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Nowe przepisy usunęły dotychczasową opłatę ostrożnościową pobieraną od banków, a w jej miejsce wprowadziły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz na finansowanie przymusowej restrukturyzacji, wpłacane do BFG przez banki, SKOK-i oraz firmy inwestycyjne.

 

USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA

Dnia 2 lipca 2016 roku weszła w życie Ustawa antyterrorystyczna.

Określa ona zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy w tym zakresie między właściwymi organami. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli w Polsce oraz podniesienie efektywności systemu antyterrorystycznego.Za zapobieganie zdarzeniom o charakterze antyterrorystycznym odpowiedzialny jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest on głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej.

 

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESU KARNEGO

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy-Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw zwiększyła transparentność procesu karnego poprzez wzmocnienie konstytucyjnej zasady jawności rozprawy.

 

PRZYWRÓCILIŚMY RODZICOM PRAWO DO DECYDOWANIA CZY ICH 6-LETNIE DZIECKO ROZPOCZYNA NAUKĘ

Od 1 września 2016 rodzicom przywróciliśmy wybór, czy ich dziecko rozpocznie edukację w szkole w wieku 6 czy 7 lat. Został zrealizowany postulat prawie 2 mln rodziców. Od 2017 roku każdy samorząd na 6-letnie dziecko w przedszkolu dostaje od państwa średnio kwotę 4,300 zł. To jest kolejna obietnica, którą zrealizowaliśmy.

 

ZMIANY W PRZEPISACH DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany w przepisach dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Wprowadziła ona możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Nowe przepisy określają warunki i zasady na jakich osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne. Musi ona dokonać rejestracji we właściwym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do wspomnianych świadczeń lub zasiłku (pobierany nieprzerwalnie  przez minimum 365 dni), mieć ukończone 55 lat(kobiety) i 60 lat(mężczyźni), legitymować się okresem uprawniającym do emerytury(kobiety minimum 20 lat i mężczyźni minimum 25 lat).

 

USTAWA O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

1 stycznia 2017 roku powstała Krajowa Administracja Skarbowa , ustawa o jej działalności oraz przepisach weszła w życie z dniem 1 marca 2017 roku. Jako wyspecjalizowana administracja rządowa wykonuje ona zadania z zakresu realizacji dochodów  z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

 

DARMOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Ustawą z dnia 9 grudnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Nowy przepis zapewnia konsumentom dostęp do podstawowego rachunku płatniczego oraz do podstawowych usług płatniczych powiązanych z tym rachunkiem. Rachunek ten prowadzony ma być bezpłatnie.

 

OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO

Z dniem 1 października 2017 roku na emeryturę mogą przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni mający 65 lat. To była jedna z przedwyborczych obietnic PiS. Słowa dotrzymaliśmy.

 

WYŻSZE EMERYTURY I RENTY

Sejm uchwalił ustawę, która od 1 marca 2017 roku podwyższa emeryturę i rentę. Zmienia również waloryzacje świadczeń, emerytury i renty zostały podwyższone zgodnie z waloryzacja o kwotę nie mniejszą niż 10 zł.

Gwarancja otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego jest osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego wynoszącego zasadniczo 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

 

UTWORZENIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Na początku 2017 roku zostały powołane nowe rodzaje sił zbrojnych-Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), jest to piąty rodzaj sił zbrojnych w Polsce obok lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych. Współdziałają one z wojskami operacyjnymi oraz prowadzą działania antykryzysowe i antyterrorystyczne.

W ramach WOT powstał nowy rodzaj czynnej służby wojskowej- Terytorialna Służba Wojskowa.

Ma ona trwać od roku do sześciu lat, z możliwością przedłużenia o kolejny okres. Żołnierz będzie pełnił służbę rotacyjnie ( w jednostce wojskowej) i dyspozycyjnie (poza jednostką).

Obowiązkiem żołnierza jest przechowywanie umundurowania wraz z ekwipunkiem, a także stawiennictwo do służby rotacyjnej w umundurowaniu.

Nowelizacja zapewniła wypłacanie świadczeń żołnierzom WOT w podobnym zakresie jak żołnierzom rezerwy powołanym na ćwiczenia wojskowe.

 

NOWA ORGANIZACJA I TRYB POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM

Zgodnie z ustawa organami Trybunału Konstytucyjnego są :

 • Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego( tworzą je urzędujący sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP),
 • Prezes Trybunału(powołuje go na 6-letnia kadencję Prezydent RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne).

Jednostkami działającymi są:

 • Kancelaria Trybunału,
 • Biuro Służby Prawnej TK.

Zmiany pozwoliły na zażegnanie kryzysu konstytucyjnego, który to spowodował pod koniec swojej kadencji rząd PO-PSL.

 

MODERNIZACJA I NOWE ZADANIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych-poprzez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt-oraz warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy SW i pracowników cywilnych więziennictwa.

Zaplanowano zakup uzbrojenia, zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego.

 

USTAWA DEZUBEKIZACYJNA

Uchwalona ustawa obniża emerytury i renty byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL, pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990r.( ostateczne rozwiązanie Służby Bezpieczeństwa).

Nie mogą one przekraczać średnich świadczeń  z ZUS. Informację o przebiegu służby funkcjonariuszy w okresie PRL ma sprawdzać IPN.

W ustawie wymieniono cywilne, wojskowe instytucje i formacje, w których służba uważana będzie w myśl przepisów ustawy za służbę  na rzecz totalitarnego państwa.

 

LECZNICZA MARIHUANA NA RECEPTĘ

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ułatwia chorym dostęp do tzw. Medycznej marihuany. Preparaty mogą być wytwarzane w aptekach na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Surowiec sprowadzany będzie z zagranicy. Jest to kolejny krok umożliwiający dostęp do niestandardowych terapii.

Celem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków NFZ na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji świadczeń.

 

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

Podstawowym celem jest usprawnienie działania sądów, tak aby działały szybko i efektywnie. Przyjęte zmiany uniezależniają sędziów od nacisku przełożonych przywracając bezstronność i całkowitą niezawisłość.

 

NOWE PRAWO WODNE

Przyjęte przepisy regulują kwestie z następującymi zagadnieniami:

 • Ochrona wód, w tym przed azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
 • Ochrona ujęć wodnych,
 • Oczyszczanie ścieków,
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • Przeciwdziałaniem skutkom suszy,
 • Budownictwo wodne,
 • Monitoring wód,
 • Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych,
 • Tworzenie spółek wodnych i związków wałowych,
 • Organizacja kąpielisk.

Zmiany pozwolą na skrócenie czasu podejmowania decyzji administracyjnych oraz na ujednolicenie systemu, na który do tej pory składało się wiele podmiotów.

 

PRZYWRÓCENIE ZLIKWIDOWANYCH ZA RZĄDU PO-PSL POSTERUNKÓW POLICJI

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wygospodarował pieniądze na przywrócenie w 2016 roku 37 posterunków i reaktywację 33 kolejnych w roku 2017. Powoduje to ciągły wzrost bezpieczeństwa wśród Polaków.

 

ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI EGZEKWOWANIA ALIMENTÓW

Przyjęte przez sejm zmiany ustawowe zwiększają skuteczność ściągalności alimentów, które w Polsce jest bardzo niskie. Nowe rozwiązanie wymierzone jest przede wszystkim w tych, którzy posiadają środki aby je zapłacić lecz uchylają się z tego obowiązku. Jest to przywrócenie wśród obywateli sprawiedliwości społecznej.

 

MODERNIZACJA SIŁ ZBROJNYCH RP

Wprowadzone rozwiązania prawne przewidują wzrost wydatków na armię. Wydatki na obronność w kolejnych latach będą rosnąć (w 2017 r. 2% PKB, w 2020 r. 2,1% PKB, a w 2030 r. 2,5% PKB). Zmiana pozwoli wypełnić nasze zobowiązania względem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jako jedni z nielicznych jego członków realizujemy swoje zobowiązanie.

 

SEJM RP UCHWALIŁ ZMIANY W PRZYZNAWANIU NAJNIŻSZYCH EMERYTUR

Od 1 marca 2017 roku zostało uchwalone prawo, które zakłada, że najniższa emerytura nie może być niższa niż 1000 zł.

Aby otrzymać 1000 zł brutto, trzeba osiągnąć wiek emerytalny i udokumentować staż pracy (składkowy i nieskładkowy), który wynosi: 25 lat dla mężczyzn, 20 lat dla kobiet.