Do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki energetycznej państwa, w tym sprawy funkcjonowania otwartego zintegrowanego rynku energii i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych, a także sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce.

Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP
(tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

Powołanie komisji: 16-11-2015
Wybór składu: 16-11-2015

tel.: (22) 694-10-78
(22) 694-19-64
fax: (22) 694-28-51