Lp. Nazwa podkomisji Kod Data powołania Data odwołania
1. Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu FPB01S 29-12-2015
2. Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego FPB02S 29-12-2015
3. Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych FPB03S 29-12-2015
4. Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych FPB04S 29-12-2015
5. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: – o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) oraz – o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69) FPB01N 15-12-2015
6. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24) FPB02N 25-02-2016
7. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30) PSR01N 09-03-2016
8. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303) RRW05N 28-04-2016
9. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 629) FPB03N 05-07-2016
10. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795) FPB04N 21-09-2016
11. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: – o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826), – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827) FPB05N 22-09-2016
12. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego, senackiego i rządowego projektów ustaw o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 231, 368 i 1014) FPB06N 30-11-2016
13. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092) FPB07N 16-12-2016
14. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877) FPB08N 25-01-2017
15. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232) STR03N 23-03-2017
Podkomisje, które zakończyły działalność w trakcie kadencji
1. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 789) CNT02N 14-09-2016 22-09-2016
2. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935) RRW13N 04-11-2016 10-11-2016
3. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 1185) FPB09N 09-02-2017 07-03-2017