plakat-reforma

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego
z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej będzie przekształcony. Docelowa struktura szkolnictwa obejmie:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • szkołę policealną.

geometric04

Stopniowe wygaszanie gimnazjów rozpocznie się od  roku szkolnego 2017/2018 i tym samym w kolejnych latach rekrutacja do tych szkół nie będzie już prowadzona. 1 września 2017 r. uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas trzecich ukończy gimnazjum. Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonować.

Od 1 września 2017 r. planujemy wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024. W  roku szkolnym 2019/2020 w  pierwszych  klasach liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące trzecią klasę gimnazjum i te po ósmej klasie szkoły podstawowej. Uczniowie po zakończeniu gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci po ósmej klasie szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły branżowej I stopnia. Warianty przekształceń gimnazjów:

 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową lub
 • włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej,
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,
 • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,
 • przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia,
 • włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Planując reformę oświaty chcemy przede wszystkim chronić dotychczasowe miejsca pracy nauczycieli oraz zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nauki z wysoko wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą pedagogiczną. Rozwiązania systemowe, zapewniające przechodzenie nauczycieli ze szkół obecnie funkcjonujących do szkół tworzonych w ramach nowego systemu, dadzą im poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa o swoje zatrudnienie. Dzięki temu mogą oni w pełni poświecić się uczniowi i jego potrzebom dydaktyczno-wychowawczym. Projektowane zmiany gwarantują również właściwe zarządzanie szkołami w  okresie przejściowym. Będzie to możliwe dzięki powierzeniu przeprowadzenia procesu przekształceń doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej – dotychczasowym dyrektorom – bez potrzeby przeprowadzania w tym okresie zmian w kadrach kierowniczych. Obecni dyrektorzy będą pełnili swoją funkcję do zakończenia kadencji, z możliwością jej przedłużenia przez organ prowadzący, w przypadku zakończenia kadencji przed upływem okresu przejściowego. Nauczyciele, obecnie zatrudnieni w funkcjonujących w ramach systemu oświaty szkołach, z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele:

 • dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych,
 • dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia,
 • dotychczasowego 4-letniego technikum staną się nauczycielami 5-letniego technikum,
 • dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • zespołu szkół, w którego skład wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stają się nauczycielami 8-letniej szkoły podstawowej.

Przy projektowaniu zmian zwróciliśmy szczególną uwagę na kwestię finansowania reformy. W 2017 r. samorządy będą miały większe wydatki w związku z wprowadzeniem siódmej klasy szkoły podstawowej. Warto podkreślić jednak, że klas siódmych będzie w skali kraju więcej niż byłoby w sumie klas pierwszych gimnazjum. Wynika to z faktu, że w systemie mamy więcej szkół podstawowych, a oddziały klasowe w szkołach podstawowych liczą mniej uczniów niż jest ich w gimnazjach. Prognozujemy zatem, że wydatki na zwiększoną liczbę oddziałów klas siódmych wyniosą 66 mln zł. Takie kwoty zapewniamy w subwencji. Dodatkowo w 2017 r. w subwencji przewidziana będzie kwota około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na  wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet. Planujemy także corocznie pieniądze dla samorządów na te zadania z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. Rocznie kwota tej rezerwy wynosi około 168 mln zł. W projekcie budżetu na rok 2017 subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do roku 2016 o 413 mln zł. Pieniądze te pokryją waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Od 2017 r. subwencją oświatową będą także objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach – kwotą w wysokości 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy dostaną dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie 1 mld 436 mln zł. Poza tym znacznie zmniejszyła się liczba dzieci w szkole – do szkoły poszło mniej 6-latków niż przed rokiem (to konsekwencja podwyższenia wieku obowiązku szkolnego i przyznania prawa rodzicom wyboru miejsca nauki ich 6-letnich dzieci). Mniejsza jest także liczba słuchaczy szkół dla dorosłych. W związku z tym subwencja dla samorządów powinna być zmniejszona o 1 mld 765 mln zł. Dzięki działaniom MEN tak się jednak nie stało. Samorządy dostaną pieniądze, mimo że nie ponoszą kosztów finansowania tych dzieci w szkole. W 2017 roku samorządy wydadzą pieniądze na zmiany w kształceniu zawodowym i prowadzeniu oddziałów przygotowawczych. Szacujemy, że te wydatki będą na poziomie około 15 mln zł. Na to także zapewnimy finansowanie w subwencji.

 

 

Uczniowie w szkołach mają uczyć się kreatywności, a także postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Możliwe będzie to dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Znosimy konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu oraz wymagania formalne warunkują- ce rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole lub placówce. Określiliśmy również zasady prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki działalności eksperymentalnej. Opisaliśmy między innymi to, czym jest eksperyment pedagogiczny, co jest jego celem oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby mógł on być realizowany w szkole lub placówce. Nie będzie także konieczności przekazania do ministra edukacji oceny eksperymentu wykonanej przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu oraz jego oceny sporządzonej przez kuratora oświaty. Jednocześnie działalność eksperymentalną prowadzić będą mogły również szkoły i placówki artystyczne.

 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)