Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 526
2. w sprawie wydania rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020, priorytetu 4. „Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich” 601
3. w sprawie rozszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne grunty gminy Zator 914
4. w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks pracy 1282
5. w sprawie procedury uzupełnienia umowy o pracę na czas określony zawartej na okres dłuższy niż 33 miesiące w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1416
6. w sprawie publikacji komunikatów i ostrzeżeń przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1748
7. w sprawie formy realizacji obowiązku informacyjnego przez pracodawcę względem pracowników 2012
8. w sprawie terminu zwolnienia rachunku bankowego spod zajęcia egzekucyjnego 2497
9. w sprawie prawa dzierżawcy do przeniesienia własności lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową 2498
10. w sprawie budowy drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej 2554
11. w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową i za pracę w godzinach nadliczbowych 2768
12. w sprawie zakresu odszkodowania przy wywłaszczeniu części nieruchomości pod drogę publiczną 2907
13. w sprawie prac legislacyjnych nad ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 2908
14. w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat ViaTOLL na drodze krajowej nr 44 2993
15. w sprawie zaskarżenia uzasadnienia wyroku w drodze kasacji 3697
16. w sprawie nabywania wyrobów pirotechnicznych przez osoby fizyczne 3698
17. w sprawie ochrony minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 5695
18. w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową 5696
19. w sprawie definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 6625
20. w sprawie statusu prawnego elektronicznych papierosów niezawierających nikotyny 6626
21. w sprawie nabywania nieruchomości rolnych w drodze licytacji komorniczej 6627
22. w sprawie prawa pierwokupu gminy nieruchomości położonych na obszarze zdegradowanym, rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji 6628
23. w sprawie obowiązku zapewnienia określonych warunków zatrudnienia pracowników delegowanych z terytorium RP i na teren RP 7322
24. w sprawie zagrożenia ze strony byłych funkcjonariuszy UB i SB aktualnie posiadających broń 10536
25. w sprawie zaniechania uiszczania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne 10585
26. w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe pełnomocnika podatnika 10588
27. w sprawie terminu na złożenie wniosku o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne 10590
28. w sprawie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną 10591
29. w sprawie zmniejszenia liczby uczniów w klasach 10712
30. w sprawie utrzymania czystości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości 10860
31. w sprawie obowiązku właścicieli utrzymania czystości na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości 10901
32. w sprawie zarządzania w miastach drogami powiatowymi i gminnymi 10907
33. w sprawie lustracji w Polskim Związku Łowieckim 11101